حضور رنگسازی ارژنگ در نمایشگاه بین المللی و استقبال فوق العاده مردم